Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda komisie: Silvia Langová 

Komisia obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu sa zariaďuje a plní úlohy podľa ústavného zákona č. 357/ 2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

 

Komisia pre financie a majetok obce

Predseda komisie: Ing. Štefan Čamaj

Komisia pre financie a majetok obce prejednáva všetky náležitosti týkajúce sa finančného hospodárenia obce, návrhy rozpočtu obce, jeho zmeny, záverečný účet a vyhodnotenie hospodárenia organizácií zriadených obcou. Zaoberá sa nakladaním s majetkom obce ako aj predajom nehnuteľnosti i hnuteľných vecí z majetku obce. Posudzuje výšku a podmienky nájomcov obecných priestorov a priestranstiev.

 

Komisia pre kultúru v obci

Predseda: Jaroslav Szabó 

Komisia pre kultúru v obci prerokováva a vyjadruje sa k plánu kultúrnej činnosti. Vyhodnocuje využívanie kultúrnych zariadení v obci. Organizačno-technicky zabezpečuje usporadúvanie obecných kultúrnych podujatí. Navrhuje sponzorov a zabezpečuje ich podporu pre kultúrne aktivity. Prehodnocuje zápisy do kroniky obce.

 

Komisia pre šport a športové aktivity

Predseda: Marta Bárányová

Komisia pre šport a športové aktivity posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v obci. Vyjadruje sa k činnosti obce pri zabezpečovaní organizovanej i neorganizovanej, individuálnej a skupinovej činnosti súvisiacej s telesnou výchovou alebo športovou aktivitou občanov. Komisia participuje pri usporadúvaní športových podujatí na území obce.

 

Komisia pre školu a mládež

Predseda: Jozef Hudák 

Komisia pre školu a mládež spolupôsobí pri koordinácii kolektívu školských zariadení a organizácií na území obce. Vyjadruje sa k činnosti školských a predškolských zariadení na území obce. Predkladá návrhy na skvalitnenie starostlivosti a výchovno–vzdelávacích služieb poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach.

 

Za členov Komisie na ochranu verejného záujmu:

Marta Bárányová

Ing. Štefan Čamaj

Mgr. Katarína Domonkošová

Gabriel Ficzere

Jaroslav Szabo

 

Za členov Komisie pre financie a majetok obce:

Marta Buhlová

Ing. Marta Murová

Jozef Vaško

 

Za členov Komisie pre kultúru v obci:

Mgr. Valéria Čomová

JUDr. Silvia Gubalová

Alžbeta Hudáková

Silvia Langová

Ema Puškášová

Mgr. Anikó Szakálová

 

Za členov Komisie pre šport a športové aktivity:

Marta Barányiová

Petra Domonkošová

Jozef Hudák

Zoltán Lucskai

 

Za členov Komisie pre školu a mládež:

Gabriel Ficzere

Ing. Erik Gubala

Tomáš Kažmér

Ing. Marek Majerský

Matúš Szabó

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.