Obec Seňa

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky
Oznámenie o uložení zásielky

O Z N Á M E N I E o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk.

Pre : Veronika TURTÁKOVÁ, nar. 1988,  bytom Seňa

 

Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín na Obecnom úrade v Seni

VYVESENÉ             :             01.07.2019

ULOŽENÉ DO         :           19.07.2019