Obec Seňa
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Oznámenie o uložení písomnosti

Oznámenie o uložení písomnosti
Jozef Gomboš, bytom Seňa

O Z N Á M E N I E o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk.

Pre : Jozef  GOMBOŠ, nar. 25.01.1963,  bytom  Seňa

Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín Obecného úradu v Seni

VYVESENÉ             :           19.01.2018

ULOŽENÉ DO         :           05.02.2018