Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľné pracovné miesto v MŠ Ždaňa - funkcia riaditeľa MŠ

Dátum: 24.05.2023
Autor: Obec Seňa
Počet videní: 387
6 min. čítania
Voľné pracovné miesto v MŠ Ždaňa - funkcia riaditeľa MŠ

Funkcia riaditeľa Materskej školy

Obec Ždaňa

Obecný úrad Ždaňa, Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa , okres Košice - okolie

 

         Obec Ždaňa, zastúpená starostom obce Ing. Jánom Kokardom, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje dňom 25.5.2023

 

výberové konanie

 

na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Jarmočná 96/13, 044 11 Ždaňa

s predpokladaným nástupom  01. 08. 2023

 

Predpoklady a požiadavky na výkon pracovnej činnosti riaditeľa materskej školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 138/2019 Z. z.) a v zmysle vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len vyhláška č. 1/2020 Z. z. ) a podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (ďalej len zákon č. 596/2003 Z. z.):

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ a podkategórii učiteľ materskej školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.,
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec (samostatný učiteľ materskej školy),
 • zdravotná (telesná a duševná) spôsobilosť na vykonávanie pracovnej činnosti riaditeľa MŠ podľa § 16 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • bezúhonnosť v zmysle § 15, § 15a a § 15b zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. Prihláška do výberového konania.
 2. Doklad o najvyššom vzdelaní na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ a podkategórii učiteľ materskej školy (overená kópia).
 3. Štruktúrovaný profesijný životopis.
 4. Písomný návrh koncepcie rozvoja školy.
 5. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa MŠ.
 6. Potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti (minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti).
 7. Čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods.7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z..
 8. Čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti, o skutočnosti, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie a o skutočnosti, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba podľa § 15a zákona č. 138/2019 Z. z..
 9. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony.
 10. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prihláške a v prílohách.
 11. Súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Ďalšie požiadavky:

 • manažérske a komunikačné schopnosti,
 • znalosť práce na PC.

 

Ďalšie informácie:

Osobné údaje uchádzačov budú  spracované za účelom vykonania výberového konania  na funkciu riaditeľa školy. Rozsah spracovania je na základe § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR v časti „Ochrana osobných údajov“.  

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Uzávierka prijímania prihlášok, dátum a miesto podania:

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť 22.6.2023 (vrátane)  do 10:00 hod. na adresu:

 

Obec Ždaňa

Obecný úrad Ždaňa

Jarmočná 118/4

044 11 Ždaňa

 

Uzavretú obálku označte: „Výberové konanie - riaditeľ MŠ“  „Neotvárať!“

Predpokladaný nástup do funkcie: 01. 08. 2023

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne, nebudú zaradené do výberového konania. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

 

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.